Partly cloudy 4 °C
S. 21.04
Anastasija, Marģers
Jaunais gads nāk ar lielāku minimālo algu darba ņēmējiem, piemaksu par apdrošināšanas stāžu atsevišķām pensionāru grupām un atvieglojumiem hipotekāro kredītu saņēmējiem, savukārt jaunās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pagaidām paliek iesaldētas, bet elektroenerģijas sadales tarifs augs mēreni. Ar atsevišķu maksājumu pieaugumu tomēr būs jārēķinās visiem.
Jaunais gads nāk ar lielāku minimālo algu darba ņēmējiem, piemaksu par apdrošināšanas stāžu atsevišķām pensionāru grupām un atvieglojumiem hipotekāro kredītu saņēmējiem, savukārt jaunās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pagaidām paliek iesaldētas, bet elektroenerģijas sadales tarifs augs mēreni. Ar atsevišķu maksājumu pieaugumu tomēr būs jārēķinās visiem.
Foto: Shutterstock

Iedzīvotājiem, tostarp "Latvijas Avīzei" uzticīgajiem lasītājiem, būs noderīgi laikus uzzināt, kādas pārmaiņas viņu ienākumos un maksājumos gaidāmas 2024. gadā.

No 2024. gada 1. janvāra valsts noteiktais minimālā atalgojuma apmērs līdzšinējo 620 eiro vietā būs 700 eiro mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem

No 2024. gada 1. janvāra:

- ar IIN neapliks darba devēja apmaksāto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu, ja studijas saistītas ar tādu prasmju iegūšanu, kuras vajadzīgas darba devējam;

- palielināsies ar IIN neapliekamā, darba devēja apmaksātā veselības apdrošināšanas prēmiju summa līdz 750 eiro gadā;

- palielinās kompensāciju summa līdz 40 eiro mēnesī, kuru neietver algota darba ienākumā par izdevumiem darbiniekam, kurš strādā attālināti;

- palielināsies ar IIN neapliekamais atbrīvojumu apmērs (no 1000 vai 2000 eiro līdz 3000 eiro gadā), kuru piemēro sabiedriskā labuma organizāciju, reliģisko organizāciju un arodbiedrību maksājumiem iedzīvotājiem;

- ar IIN neapliks ienākumus iedzīvotājiem (izņemot viņu saimniecisko darbību) no valsts atbalsta pasākumiem, īstenotiem ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai Attīstības finanšu institūcijas "Altum" starpniecību;

- līdz 2026. gadam ar IIN neapliks bezdarbnieku gūto ienākumu, kuru Nodarbinātības valsts aģentūra atzinusi par stipendiju vai atlīdzību.

Autoratlīdzību saņēmējiem

Līdz 2024. gada 31. decembrim autoratlīdzību saņēmēji, kuriem autoratlīdzību maksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, varēs nereģistrēties par saimnieciskās darbības veicējiem. Bet IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par viņiem maksās ienākuma izmaksātājs, piemērojot IIN 25% likmi. No šiem ieņēmumiem 80% novirza VSAOI, bet 20% IIN maksājumiem.

VSAOI maksātājiem

Palielinoties minimālā atalgojuma apmēram, no 2024. gada 1. janvāra:

- pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī:

- nepārsniedz 700 eiro – reizi ceturksnī jāmaksā VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai;

- sasniedz un pārsniedz 700 eiro – jāmaksā VSAOI vismaz no 700 eiro 31,07% apmērā visiem apdrošināšanas veidiem un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un ar VSAOI apliekamajiem – 10% pensiju apdrošināšanai.

- iedzīvotājiem, kuri maksā VSAOI brīvprātīgi – to minimālais apmērs gadam noteikts 8400 eiro. Tādējādi VSAOI gadā jāsamaksā vismaz no minētās summas.

VSAOI minimālās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) aprēķinās par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru VID deklarētais ienākums ceturksnī būs mazāks par 2100 eiro. Minimālo iemaksu pārrēķinu par gadu, kā arī par iepriekšējiem trim gadiem VSAA pārrēķinās līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem

No 2024. gada 1. janvāra MUN maksātājiem būs noteikta viena mikrouzņēmumu nodokļa likme 25% apmērā neatkarīgi no mikrouzņēmuma apgrozījuma apmēra.

No 2024. gada 1. janvāra MUN maksātājiem, kuri saņem ar IIN apliekamus ienākumus, varēs piemērot tiem diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamām personām.

Reklāma

Pensiju saņēmējiem

No 2024. gada 1. janvāra vecuma un invaliditātes pensijām, kuras piešķirtas to saņēmējiem laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, piemaksās par apdrošināšanas stāžu, kas bijis uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas apmērs – 1,52 eiro par vienu stāža gadu.

Piemaksu pirmie saņems tie vecuma un invaliditātes pensiju saņēmēji, kuri devušies pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā.

To piešķirs no 2024. gada 1. janvāra, bet maksās vienlaikus ar 2024. gada aprīļa pensiju.

Tām vecuma un invaliditātes pensijām, kuras to saņēmējiem piešķirtas no 2015. līdz 2028. gadam, piemaksu atjaunos pakāpeniski līdz 2029. gadam. (2025. gadā piemaksu pie pensijas izmaksās tiem, kuriem pensija piešķirta 2015. – 2017. gadā; 2026. gadā – tiem, kuriem pensija piešķirta 2018. – 2020. gadā; 2027. gadā – tiem, kuri pensijā devušies 2021.– 2023. gadā, savukārt tie, kuri pensijā dosies šogad un nākamajos divos gados, piemaksas saņems 2028. gadā, un tiem, kuriem pensiju piešķirs 2027. – 2029. gadā, piemaksu izmaksās 2029. gadā. Tādējādi no 2029. gada minēto piemaksu saņems pilnīgi visi pensionāri.

2024. gadā tiesības saņemt valsts vecuma pensiju būs tiem iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 64 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Iedzīvotājiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t. i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

2024. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs iedzīvotāji, kuri sasnieguši 62 gadu un 9 mēnešu vecumu. No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās, t. i., ik gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem

Finanšu ministrijā sola, ka ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā līdz 2025. gadam iesaldētās kadastrālās vērtības neietekmēšot NĪN maksājumus 2024. un 2025. gadā.

Bet iedzīvotājiem jāņem vērā, ka zemes kadastrālais novērtējums un līdz ar to aprēķinātā nodokļa summa tomēr var mainīties, 

ja, piemēram, īpašumam mainīts lietošanas mērķis, uz zemes uzceltās ēkas pārbūvētas vai nojauktas, mainījušās zemes platības.

Līdz 2025. gadam par 3 hektāriem lielākai lauksaimniecībā izmantojamai zemei aiz pilsētu robežām nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, balstoties uz īpaši noteiktu vērtību, kuras palielinājums gadā nepārsniedz 10% no iepriekšējam gadam noteiktās vērtības.

Līdz 2024. gada 15. februārim pašvaldībām jānosūta nodokļa maksāšanas paziņojumi īpašniekiem vai daudzstāvu dzīvojamo namu apsaimniekotājiem. Tos nesaņemot, maksātājiem pašiem par to jāpaziņo rakstiski pašvaldībām līdz 15. martam. Ja nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts, īpašumam aprēķinātais nodoklis tik un tā ir spēkā 22. martā.

Nodokli var samaksāt uzreiz visu vai maksājot to četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Nokavējot maksājumus, pašvaldībā automātiski ieslēdzas skaitītājs, kurš skaita soda naudu 0,05 procentu apmērā no laikus nesamaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu.

Nodokļa maksātājiem ieteicams laikus izlasīt vietējās pašvaldības saistošos noteikumus par šā nodokļa maksāšanas kārtību, kas var atšķirties, kā arī par atlaidēm, kuras bez likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajām var piešķirt noteiktām iedzīvotāju grupām vietējā pašvaldība.

Hipotekāro kredītu maksātājiem

Lai mazinātu kredītu maksājumu slogu, 2024. gadā hipotekāro kredītu maksātājiem kompensēs kredīta kopējo procentu maksājumus 30% apmērā. Kompensāciju par ceturksni aprēķinās bankā, kas pēc tam par aprēķināto summu paziņos VID, kurš to savukārt pārskaitīs uz kredīta ņēmēja kontu. 

Šo kompensāciju par 2024. gada pirmo ceturksni kredītu ņēmēji saņems aprīlī līdz mēneša beigām.

Kompensāciju 30% apmērā no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar hipotekārā kredīta līgumu, bet ne vairāk kā divus procentpunktus no maksājumu laikposmam noteiktās procentu likmes saņems hipotekārā kredīta ņēmējs, kuram:

  • hipotekārā kredīta līgums bijis noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;

- hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro.

Kompensāciju nemaksās par hipotekārajiem kredītiem ar fiksētu procentu likmi.

Komunālo pakalpojumu saņēmējiem

No 2024. gada 1. janvāra paaugstināsies dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos – līdzšinējo 95 eiro par tonnu vietā 110 eiro par tonnu. No 2024. gada maksa par atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" līdzšinējo 135,50 eiro par tonnu vietā būs 146,39 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Tādējādi, piemēram, maksa par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu no ģimeņu privātmājām, kurās visbiežāk izmanto 0,24 kubikmetru (m3) tilpuma konteinerus, līdzšinējo 6,50 eiro vietā būs 7,04 eiro, ieskaitot 21% PVN, par vienu izvešanas reizi.

No 2024. gada 1. janvāra samazināsies maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi tā būs 4,23 eiro (ar 21% PVN) līdz šim maksāto 5,20 eiro vietā.

No 2024. gada 1. janvāra būs spēkā jauni elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi, kuri mazliet (vidēji par 7 līdz 11%) atšķirsies no tiem, kurus ieviesa 2023. gada jūlijā un kuri izraisīja pārbīli un sašutumu iedzīvotājos. No gada sākuma spēkā vairs nebūs pērn ieviestais valsts atbalsts, kuru no 2023. gada 1. septembra steigšus ieviesa sašutuma mazināšanai. Arī jaunieviestais elektrības maksājumu samazinājums būs atkarīgs no lietotāja pieslēguma veida un izvēlētā tarifu plāna.

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim mājsaimniecībām, kurām ir vienfāzes 16 ampēru (A), 20 A vai 25 A vai trīsfāžu pieslēgums ar 16 A, 20 A vai 25 A pieslēguma jaudu, tarifa fiksētās daļas pieaugums būs pakāpenisks (skat. tabulu).

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Reklāma
Reklāma
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma