AS “Latvijas Mediji”, vienotais reģ. Nr. 40103027253,

juridiskā adrese Toma iela 4, Rīga, LV – 1003.

Portāla lasi.lv lietošanas noteikumi

 

Šajos lietošanas noteikumos, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir aprakstīta kārtība, kādā Jūs variet lietot mūsu tiešsaistes mediju  LASI.LV, turpmāk – lasi.lv, iepazīties ar tajā publicēto informāciju, reģistrēties tajā, iepirkties, uzzināt par mūsu jaunumiem u.c. kā arī to, kā AS “Latvijas Mediji”,.  vienotais reģ. Nr. 40103027253, juridiskā adrese Toma iela 4, Rīga, LV – 1003, tel.67096600, epasts info@latvijasmediji.lv, turpmāk tekstā – Latvijas Mediji, apstrādā Jūsu personas datus.

Latvijas Mediji nodrošina lasi.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Apstiprinot šos noteikumus un savas veiktās darbības, Lietotājs / Klients apliecina, ka ir izlasījis šos noteikumus, ir tos izpratis un apņemas tos ievērot.

Vispārējie portāla lietošanas noteikumi

Portālu lasi.lv var lietot gan nereģistrējoties kā Lietotājs, gan arī reģistrējoties kā Klients.

Lasi.lv sniegtā pamatinformācija un saturs ir bezmaksas, ar to var iepazīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Pamatinformācija tiek publicēta latviešu valodā. Lasi.lv būs tiesības visu vai daļu informācijas izvietot sava portāla citu valodu sadaļās, ja tādas ir izstrādātas. 

Lasi.lv ir tiesības izveidot sadaļu vai arī satura vienību, ar kuru varēs iepazīties tikai tie Klienti, kuri to būs iegādājušies vai reģistrējušies Klientu portālā.

Lasi.lv ir izveidojis Klientu portālu, kurā var reģistrēties katra vismaz 18 gadus sasniegusi fiziska persona vai jebkura juridiska persona. Klientu portālā ir iespēja iegādāties maksas saturu, ja tāds ir, grāmatas u.c. preces, kā arī abonēt dažādus laikrakstus, periodiskos izdevumus un žurnālus.

1.      Klienta profila izveidošana

Lai izveidotu savu Klienta profilu  lasi.lv Klientu portālā, Jums tajā ir jāreģistrējas tajā, sniedzot mums sekojošus personas datus: Vārds, Uzvārds, tel. Nr., epasts, preces piegādes adrese, kā arī jānorāda vēlamais maksājumu veikšanas veids u.c.  Šie dati var tikt pieprasīti pilnā apjomā, vai arī daļēji.

Klients ir atbildīgs par sniegto datu pareizību.

Klienta profilā Jūsu pirkumu vēsture glabāsies 5 gadus.

Gadījumā, ja Jūs veiksiet pirkumu par labu kādai citai personai, Jūs esat atbildīgi par šīs personas datu precizitāti un informēšanu, ka esat nodevis mums šīs personas datus.

Gadījumā, Jūs savā Klienta profilā nebūsiet veicis nekādas darbības 2 (divus) gadus, mēs Jūsu Klienta profilu neatgriezeniski dzēsīsim.

2.      Personas datu apstrāde

2.1. Latvijas Mediji (pārzinis) apstrādājot personas datus ievēro labas prakses principus:

-          Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti

-          Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem

-          Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi)

-          Dati ir precīzi

-          Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams

-          Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām

-          Dati ir drošībā

-          Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības

 

2.2. Latvijas mediji apstrādā sekojošas personas datu kategorijas:

- Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);

- Kontaktinformācija, piemēram, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

- Informācija par norēķinu kontiem un veiktajiem norēķiniem, saistību apmērs;

- Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, pirkumu vēsture, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, sniegtās piekrišanas, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības;

- Komunikācijas dati, piemēram, informācijas apkopojums pēc telefona sarunas, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Latvijas Mediji;

- Citi dati, kurus Klients pats paziņo Latvijas Mediji;

- Fotogrāfijas no korporatīvajiem pasākumiem, no publiskiem pasākumiem, no sabiedrībai svarīgiem notikumiem un aktuālām situācijām;

- Dati, kurus Latvijas Mediju klienti nodod Latvijas Medijiem, ar mērķi abonēt, nopirkt preci kādai citai personai, publicēt reklāmas u .c.

- Dati par Klienta sniegtajām piekrišanām, dati, kas iegūti veiktajās aptaujās un pētījumos, konkursos. 

- Lietotāja vārds, parole, IP adrese, MAC adrese, u.c. cita informācija, kas ir fiksēta Klienta izveidotajā portālā;

- žurnālistu darbam nepieciešamie materiāli.

 

2.3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

2.3.1. Līguma noslēgšana un izpilde (Regulas 6. panta 1.daļas b) app) – lai Latvijas Mediji varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Latvijas Mediji vai jau noslēgtā līguma laikā.

2.3.2. Latvijas Mediji leģitīmas intereses  (6. panta 1.daļas f) app) – ievērojot Latvijas Mediji intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Latvijas Medijiem ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajos Noteikumos norādītājiem nolūkiem. Par Latvijas Mediju leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, klasificējot Klientus interešu grupās, pēc to pirkumu vēstures, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Latvijas Mediji produktu un pakalpojumu piedāvājumi, kā arī mēs Jūs informēsim par mūsu jaunajām precēm un pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka Latvijas Medijiem pieder vairāki zīmoli, šie Noteikumi attiecas uz visiem Latvijas Mediji piederošiem zīmoliem. Latvijas Mediji ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus no visiem saviem zīmoliem, lai Latvijas Mediji piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

2.3.3. Juridisko pienākumu izpilde  (Regulas 6. panta 1.daļas c) app) – Latvijas Mediji ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

2.3.4. Klienta piekrišana  (Regulas 6. panta 1.daļas a) app) – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Latvijas Mediji apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (tikšanās laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot piekrišanas paziņojumu, aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pie reģistrācijas portālā lasi.lv u.c. Klientu portālā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Latvijas Medijiem. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

2.3.5. Vitālu interešu aizsardzība (Regulas 6. panta 1.daļas d) app) – Latvijas Mediji ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

2.3.6.Informēšana par Sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem (žurnālistika) – ņemt vērā to, ka daļa Latvijas Mediju darbības ietver sevī žurnālistiku, Latvijas Mediji ir tiesīgi Regulas un spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros apstrādāt fizisku personu datus, ņemot vērā, ka uz personas datu apstrādi tikai žurnālistikas vajadzībām vai akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām būtu jāattiecas atkāpēm vai izņēmumiem no atsevišķiem regulas noteikumiem, ja tas vajadzīgs, lai panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju.

2.3.7. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses (Regulas 6. panta 1.daļas e) app) – Latvijas Mediji ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Latvijas Mediji likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 

2.4.Datu apstrādes nolūki

2.4.1.Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

2.4.2. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:

2.4.3. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

2.4.4. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

2.4.5. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

2.4.6. Klienta informēšanai par citiem Latvijas Mediji jaunumiem, kā arī produktiem un pakalpojumiem;

2.4.7. Latvijas Mediji ir tiesīga apstrādāt fizisku personu datus tiešā marketinga vajadzībām, ka ir saņemta personas piekrišana tam. 

2.4.8. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Latvijas Mediji iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

2.4.9. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, tajā skaitā, fotografē un filmē, lai informētu Sabiedrību par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem.

2.4.10. Latvijas Mediji apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu korporatīvajos pasākumos.

 

2.5.Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Latvijas Mediji leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

2.6. Personas datu apstrādes drošums, teritorija

2.6.1. Latvijas Mediji nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Latvijas Mediji pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., licencētu programmatūru un datu šifrēšanu.

2.6.2. Latvijas Mediji rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Latvijas Mediji vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Latvijas Mediji deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

2.6.3. Latvijas Mediji neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Latvijas Mediji, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

2.6.4. Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

2.6.5. Ja Klients apmeklē Latvijas Mediji mājas lapu, tiek uzsākta viņa datu (IP adrese) apstrāde, turpinot apmeklēt mājas lapas vietnes, datu apstrāde turpinās; spiežot uz Facebook, Instagram vai citām saitēm, to nospiešanas brīdī datu subjekta datu apstrādi uzsāk attiecīgās mājas lapas uzturētāji, piemēram, Facebook vai Instagram, un piekļūs datu subjekta datiem, atbilstoši saviem noteikumiem, ar kuriem rekomendējam iepazīties attiecīgā pakalpojuma sniedzēja mājas lapā.  Latvijas Mediji neuzņemas atbildību par to kā personas datus apstrādā citi pakalpojumu sniedzēji.

2.6.6. Latvijas Mediji ir tiesīgi nodot Jūsu datu mūsu sadarbības partneriem, ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojuma sniegšanu.

 

2.7. Datu subjektu tiesības

 

Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

- Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

- Iebilst savu personas datu apstrādei;

- Prasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, nevis piekrišanu, piemēram;

-  Ierobežot savu personas datu apstrādi;

- Saņemt informāciju par savu datu apstrādi;

- Saņemt savus personas datus, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

- Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei;

- Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Tomēr Latvijas Mediji, pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā.

 

3. Distances pirkums

3.1.Vispārējie noteikumi

Ja Jūs (Klients) izmantojot savu Klienta profilu lasi.lv, iegādāsies mūsu interneta veikalā lasi.lv, turpmāk – Interneta veikals, kādas preces, Jūs, pamatojoties uz šiem noteikumiem, Pirkuma apstiprināšanas brīdī, turpmāk tekstā – Pirkums, noslēgsiet ar mums distances pirkuma līgumu, kura noteikumi ir izklāstīti šajā sadaļā.

Abas puses ir rīcības spējīgas personas. Klients - fiziska persona var būt tikai tad, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Gadījumā, ja Pirkumu ir veikusi persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, par šo pirkumu ir atbildīgi nepilngadīgās personas likumīgie pārstāvji, pat tad, ja viņa nav informēti par šāda Pirkuma esamību.

Lasi.lv ir iespējams iegādāties grāmatas, žurnālus, avīzes, kancelejas preces u.c. preces, kuru sortiments ir norādīts mūsu interneta veikala vai abonēšanas sadaļās.

Latvijas Mediji patur tiesības ar vai bez brīdinājuma mainīt piedāvājamo preču sortimentu. Sniedzot interneta veikalā pieejamo produktu aprakstu, Latvijas Mediji cenšas būt cik iespējams precīzs. Portālā lasi.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Latvijas Mediji cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevar garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas. Saņemot Klienta pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, Latvijas Mediji sazināsimies ar Klientu un piedāvā iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja Latvijas Mediji nespēj ātri sazināties ar Klientu, Klienta pasūtījums tiek automātiski uzskatīts par atceltu un Klients saņem atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, preces fotogrāfija u.c.) ir notikušas izmaiņas, Latvijas Mediji nevar garantēt, ka katru brīdi portāla lasi.lv mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju, tāpat Latvijas mediji  nevar garantēt, ka Jūsu ekspektācijas attiecībā uz preci vienmēr tiks attaisnotas, piemēram, nopirktā grāmata nebija tik interesanta kā Jūs bijāt iedomājies.

3.2. Pirkums

Uzsākot iepirkšanos, Jūs jau esat izveidojis savu Klientu profilu un strādājiet tajā, Jūs izvēlaties vēlamās preces, ievienojiet tās Pirkumu grozā, pārliecinieties par nepieciešamo skaitu un sortimentu, apstipriniet Pirkumu, ievadiet atlaižu kodu, ja tāds ir, norādiet piegādes datus un veiciet maksājumu. Izdevumi par Pirkuma piegādi tiek norādīti atsevišķi, bet to samaksa ir veicama kopā ar samaksu par Pirkumu.

Pēc tam, kad esam saņēmuši pilnu samaksu par Pirkumu, mēs uzsākam Pirkuma komplektēšanu un kad esam to nokomplektējuši, nododam piegādes vai pasta  pakalpojuma sniedzējam vai veikalam, gadījumā, ja Jūs esat izvēlējies Pirkumu saņemt kādā no mūsu veikaliem.

Apstiprinot Pirkumu Klients piekrīt saņemt Latvijas Mediji paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas, turpmāk – Paziņojumi, pa e-pastu vai parasto pastu. Klients piekrīt, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi vai saņemtie telefona zvani uz norādīto telefona Nr. atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem.

3.3. Pirkuma atpakaļ atdošana (atteikuma tiesība)

Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Klients zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir izmantojis preci un to bojājis vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas Latvijas Mediji nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir saņēmis Pirkumu vai attiecīgo Pirkuma daļu.

Katrs jautājums saistībā ar Klienta veiktu Pirkumu un Pirkuma atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Lai noformētu Preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt Preces atgriešanas veidlapu un pievienot to Precei, kas nosūtāmas atpakaļ. Preces atpakaļ tiek pieņemtas tikai tad, ja tām nav lietojuma pazīmju, tās nav lietotas, un tiek nodotas atpakaļ oriģinālajā iepakojumā kopā ar Preces atgriešanas veidlapu, kuru Latvijas Mediji pēc elektroniska pieprasījuma uz veikals@latvijasmediji.lv izsniedz Klientam.  Atdodamās preces, uz Klienta rēķina, nosūtāmas uz adresi: AS Latvijas Mediji, Toma iela 4, Rīga , LV – 1003.

Latvijas Mediji ir tiesīgs neatmaksāt Klientam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr Klients nav atdevis Preci vai Latvijas Mediji saņemot Preci konstatē, ka tā ir izpakota, lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija Precei pievienoti). Klients ir atbildīgs par bojājumiem Precei, kas radušies Preces atpakaļatdošanas laikā.

Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad Preci iegādājas juridiskas personas.

Atpakaļ atdošana nav iespējama, ja ir iegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli.

4. Intelektuālais īpašums

Visa portālā lasi.lv pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Latvijas Mediji īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

5. Klienta tiesības un pienākumi

Piekļūstot lasi.lv vai lietojot to, ir jāievēro šie noteikumi un lasi.lv publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Klientam vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Klients nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus lais.lv, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt lais.lv funkcionalitātei.

Klientam ir tiesības sazināties ar mums, kā arī atsaukt savas dotās piekrišanas, rakstot mums uz epastu serviss.lasi@latvijasmediji.lv.

6. Atbildības ierobežošana

Klients piekrīt, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Latvijas Mediji nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata):

- saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Klientam lietojot lasi.lv;

- par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi lasi.lv c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos lasi.lv vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar lasi.lv izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles;

- par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar lasi.lv vai tās izmantošanu (vai nespēju to izmantot) no Klienta puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību;

- par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses vai trešo personu prettiesisku rīcību, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība un piemērojamais likums

Ja saistībā ar lasi.lv rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz lasi.lv apmeklējumu no Klienta puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Klients apņemas kompensēt Latvijas Mediji, aizstāvēt un aizsargāt Latvijas Medijus no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu no Klienta puses.

8. Nobeiguma noteikumi

Latvijas Mediji patur sev ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas portālā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients, turpinot lietot portālu pēc šādu izmaiņu veikšanas, apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām. Latvijas Mediji patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības.