Tuvojoties gada vidum, vides sargi un organizācijas rezumē plašākā mērogā paveikto. Valsts vides dienests šonedēļ pasniedzis vides aizsardzības gada balvas “Zaļā izcilība”, savukārt Dabas aizsardzības pārvalde lepojas ar dažos gados atjaunotiem simtiem hektāru biotopu.

Reklāma

Vides politika – citai ministrijai

Vides aizsardzības politiku turpmāk pārraudzīs Klimata un enerģētikas ministrija (KEM). Kā informē Baiba Jakobsone, Klimata un enerģētikas ministrijas Stratēģiskās koordinācijas departamenta direktores vietniece, valdības apņemšanās panākt klimata, enerģētikas un vides aizsardzības mērķu sasniegšanu ir nostiprināta valdības deklarācijā, kas paredz ar š. g. 1. jūliju nodot vides aizsardzības politikas jomu (izņemot dabas aizsardzību) KEM pārraudzībā. 

Renovēti ap 1800 ha biotopu

Dabas aizsardzības pārvalde ar partneriem 2021. gadā uzsāktā aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projekta ietvaros veikusi ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu 1786 hektāros 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jeb "NATURA 2000", vienā mikroliegumā un 13 īpaši aizsargājamās alejās. 

Atjaunotas lielas zālāju, virsāju un pelēko kāpu platības, attīrītas upju straujteces Ventā un Gaujas Nacionālajā parkā, izpļautas plašas niedru audzes Rāznas ezerā, sakopti apmēram 3600 aleju koki, 

kā arī dabiskoti ošu mežu un mežaino piejūras kāpu biotopi vairāku simtu hektāru platībā.

Šādi radīti piemēroti apstākļi dažādu sugu pastāvēšanai un attīstībai, tostarp – meža silpurenei, lapkoku praulgrauzim, mednim, Sibīrijas mēlziedei un lašveidīgajām zivīm. 

Pasniedz balvas vides aizsardzībā

Valsts vides dienests šonedēļ pasniedzis vides aizsardzības gada balvas "Zaļā izcilība" desmit uzņēmumiem un sadarbības partneriem. Balvu par efektīvu gaisa kvalitātes uzlabošanu un radīto gaisu piesārņojošo emisiju apjoma samazināšanu saņēmis AS "Conexus Baltic Grid". SIA "Clean R" apbalvots par efektīvu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un īstenošanu. AS "Balticovo" ticis pie balvas par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu vides piesārņojuma mazināšanai. SIA "Pepi Rer" sveikts par aprites ekonomikas principu īstenošanu rūpniecības procesos. AS "Talsu piensaimnieks" par videi draudzīgu notekūdeņu apsaimniekošanu. SIA "Bucher Municipal" pasniegta balva par nulles emisiju transportlīdzekļu ražošanu. SIA "Jelgavas ūdens" cildināts par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu notekūdeņu sistēmu uzraudzībā. SIA "ZAAO" saņēmis balvu par vides mērķu īstenošanu atkritumu apsaimniekošanā. 

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" apbalvota par jonizējošā starojuma dozu optimizēšanu diagnostiskajos izmeklējumos. 

Savukārt Cēsu novada pašvaldība cildināta par veiksmīgu līdzdarbību vides aizsardzības jautājumu risināšanā. 

Sekmīgi aizritējis nārsts Daugavā

2024. gada pavasarī laika apstākļi bijuši labvēlīgi un nārsts Daugavā izvietotajās zivju nārsta mākslīgajās ligzdās ir bijis sekmīgs, ziņo AS "Latvenergo". Jau šajā nedēļā ligzdas no upes tiks izņemtas utilizēšanai. Nārsta ligzdās novēroti asaru, raudu un brekšu ikri. 2024. gadā Daugavā trīs vietās Ikšķilē, Kaibalā un Klintainē ielika 450 zivju nārsta mākslīgās nārsta ligzdas, ko aprīlī izveidoja AS "Latvenergo" darbinieki meža izcirtumā no egļu zariem. 

Katru gadu Daugavā kopā tiek ievietotas aptuveni 400 nārsta ligzdas, kas palīdz iznārstot zivīm mainīga ūdens līmeņa vidē, tādējādi paplašinot nārsta zonu ūdenskrātuvēs. 

Maijā nārsta laikā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji ligzdas regulāri apsekoja un tās attīrīja no nogulumiem un apauguma, kas var traucēt ikriem pie tām pielipt, kā arī veicina ikru mirstību inkubācijas laikā. AS "Latvenergo" vides projektu zivju nārsta mākslīgo ligzdu izvietošana Daugavā īsteno 14 gadus. Tas notiek sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm".

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
"Zaļā Latvija".