Izīrēju dzīvokli. Viss oficiāli – ir līgums, reģistrēts VID, bet īrnieks nemaksā par īri. Pēc lūguma pamest dzīvokli tas netiek darīts. Esmu izsaucis policiju, bet policisti atrunājas, ka viņiem neesot tiesību izlikt. Kā iespējams tikt vaļā no īrnieka? Vai varu izlikt viņa mantas aiz durvīm? Jautā Ojārs Pierīgā.

Zvērināts advokāts Artūrs Ševčuks paskaidro – saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likumu ar dzīvojamās telpas īri tiek saprasta dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai, un dzīvojamās telpas drīkst lietot tikai tad, ja ir noslēgts rakstveida īres līgums.

Attiecīgi īres līgumā puses atrunā vismaz šādus pamatnosacījumus: lietošanā nododamās dzīvojamās telpas adrese, platība un raksturojums, dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, īres maksas apmērs, tās maksāšanas kārtība un termiņi, īres maksas grozīšanas nosacījumi un kārtība, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie pakalpojumi, kurus saņem īrnieks, šo pakalpojumu maksas apmērs, apmaksas kārtība un termiņi, ziņas par kopā ar īrnieku dzīvojamajā telpā iemitinātajām personām.

Tātad īre ir tādas attiecības, kurās izīrētājs nodod telpas, bet īrnieks tās pieņem un lieto, apņemoties maksāt par to lietošanu. Minētais pienākums izriet gan no īres līguma, gan no likuma.

Vienpusēji atkāpties no īres līguma

Spēkā esošs īres līgums ļauj īrniekam netraucēti lietot telpas, ievērojot īres līguma nosacījumus. Bet, ja īrnieks pārkāpj īres līguma nosacījumus, izīrētājam, ievērojot principu, ka īrnieki ir mazāk aizsargātā sabiedrības grupa, likums dod iespēju vienpusēji atkāpties no īres līguma, piemēram, šādos gadījumos:

  • īrniekam ir nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu, bet īrnieks nav veicis īres maksu, kuras apmērs pārsniedz divu mēnešu īres maksas apmēru;
  • īrnieks neveic ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, un to apmērs pārsniedz divu mēnešu īres maksas apmēru.

Jāņem gan vērā, ka pie šādiem nosacījumiem var izbeigt īres līgumu, ja tas neparedz citu maksāšanas kārtību vai kavējuma apmēru, vai kādus citus nosacījumus, kas nepieļauj īres līguma uzteikšanu, piemēram, iespēju norēķināties par īri reizi gadā. 

Tas nozīmē, ka izīrētājam ir tiesības uzteikt īres līgumu, ja īrnieks nav veicis līgumā minēto samaksu un parāda apmērs pārsniedz divu mēnešu īres maksas apmēru, ja vien abu noslēgtais līgums neparedz citus nosacījumus.

Lai izbeigtu īres līgumu, vismaz mēnesi iepriekš jābrīdina īrnieks par īres līguma uzteikumu. Vienlaikus jāpaziņo īrniekam par līguma uzteikumu, arī nosūtot ierakstītu vēstuli ar satura aprakstu uz īrnieka norādīto adresi (tajā skaitā elektroniskā pasta adresi), kas norādīta līgumā. Kad paziņojums saņemts, īrniekam, viņa ģimenes locekļiem un citiem telpā dzīvojošajiem, kā arī apakšīrniekiem, ja dzīvojamā telpa nodota apakšīrē, ir pienākums atbrīvot dzīvojamo telpu līdz īres līguma izbeigšanās brīdim.

Ja īrnieks telpas neatbrīvo

Ja īrnieks labprātīgi neatbrīvo telpas, izīrētājs var vērsties ar prasības pieteikumu tiesā, lūdzot tiesu izlikt attiecīgi personu no telpām. Šādā gadījumā ir tiesības prasīt, lai īrnieks atlīdzina zaudējumu, kā arī maksā kompensāciju par dzīvojamo telpu lietošanu.

Pēc prasības pieteikuma apmierināšanas un tiesas nolēmuma spēkā stāšanās, ja īrnieks labprātīgi neizpilda spriedumu, 

jāvēršas pie tiesu izpildītāja sprieduma piespiedu izpildīšanai.

Savukārt, ja izīrētājs pats ieies dzīvoklī un izliks mantas aiz durvīm, pret viņu var uzsākt krimināllietu pēc Krimināllikuma 279. panta – par patvarību (darbības izdarīšanu patvarīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona). 

Attiecīgi advokāts iesaka bez tiesas nolēmuma un tiesu izpildītāja neizlikt īrnieka mantas.

Vienkāršāk un ātrāk

Ja dzīvojamās telpas īres līgums starp pusēm noslēgts kā notariāls akts vai līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā un īrnieks labprātīgi neatbrīvo telpas, izīrētājs var vērsties tiesā salīdzinoši vienkāršāk un ātrāk – saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai. Brīdī, kad stājas spēkā tiesas spriedums, īres līgums uzskatāms par izbeigtu.

Der zināt!

  • Pat neraugoties uz īres līgumā atrunāto, likums nosaka īrnieka tiešu pienākumu norēķināties par īri – maksāt īres maksu.
  • Tiesu izpildītājs nepieciešamības gadījumā ar Valsts policijas iesaisti varēs īrnieku izlikt no dzīvokļa. Tikai Valsts policijai vien nav kompetences kādu izlikt no dzīvokļa.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.