Manā īpašumā ir mežs, kuru negrasos cirst vai pārdot. Gribu saglabāt nākamajām paaudzēm kā dabas pieminekli. Kāpēc man piespiedu kārtā jāveic meža taksācija? Jautā Valentīna L.

Reklāma

Vecs mežs ne vienmēr ir piemineklis

Valsts meža dienesta (VMD) Meža resursu pārvaldības departamenta pārstāvis Normunds Knēts uzsver – ja mežs ir vecs, tas vēl nenozīmē, ka var kļūt par dabas pieminekli normatīvo aktu izpratnē. “Kā jebkurš dzīvs organisms, arī mežaudze noveco. Protams, priede var augt 600 gadu, un arī cilvēks var dzīvot vairāk nekā simt gadu, tomēr lielākoties tā nenotiek. Koki noveco, sagāžas un sakrīt, un tas ir nevis piemineklis, bet čūskulājs. Visticamāk, meža īpašnieks vairāk runā par savu emocionālo izjūtu pret šo mežu, varbūt vienkārši nevēlas veikt meža inventarizāciju,” teic Normunds Knēts.

“Latvijā ir vairāki dabas liegumi, dabasparki, biosfēras rezervāti. Iedomājieties, kā būtu, ja neviens šīs teritorijas nebūtu apsekojis un mēs nezinātu, kas tur aug vai dzīvo.” 


Vajadzīga ne tikai ciršanai


Gan Civillikums, gan Meža likums paredz, ka meža īpašniekam pret mežu jāizturas atbildīgi un rūpīgi. Derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu plānotu koku ciršanu mežā. Pat ja nav plānots cirst kokus, meža īpašniekam jāatceras, ka aktuāls inventarizācijas plāns nepieciešams vairākām valsts institūcijām, piemēram, pašvaldībām saistībā ar būvniecības un teritorijas attīstības plānošanu, meža īpašuma nodokļa aprēķināšanu, arī kā plānošanas elements ar mežu tieši nesaistītos procesos (ja izcēlies meža ugunsgrēks). 

“Lai glābšanas dienesti varētu rīkoties operatīvi, šajā gadījumā jābūt gan ziņām par piebraucamajiem meža ceļiem, gan ūdens ņemšanas vietām, kā arī informācijai par mežaudzes sastāvu un augšanas tipiem. Aktuāls meža inventarizācijas plāns būs svarīgs arī tad, ja mežos savairojušies bīstami kaitēkļi, piemēram, pašlaik egļu mizgrauži. Lai veiksmīgi plānotu šo kaitēkļu apkarošanu, dienestiem ir vitāli svarīga informācija par visu īpašnieku mežaudžu sastāvu, lai pēc iespējas efektīvāk veiktu kaitēkļu ierobežošanas pasākumus,” atgādina Normunds Knēts. 

Turklāt pēc derīgas meža inventarizācijas datiem meža īpašnieks var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

 Lai varētu pretendēt uz šā nodokļa atlaidi, mežam jābūt reģistrētam gan Valsts zemes dienesta, gan VMD datu bāzē. Tas ir iespējams tikai tad, ja veikta meža inventarizācija, piebilst Normunds Knēts. Uzziņa

  • Meža likumā noteikts par pienākumu meža īpašniekam savā īpašumā nodrošināt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados veikt atkārtotu meža inventarizāciju.

  • Inventarizācijas jeb taksācijas galvenais mērķis ir iegūt informāciju par mežu: kādas koku sugas aug mežā, kādi ir augšanas apstākļi. Tā atspoguļo arī informāciju par piegulošajiem purviem un citiem meža infrastruktūras objektiem. Inventarizācija uzrāda arī to, cik kubikmetru koksnes būs iespējams iegūt no meža, ja plānota cirte. 

  • Likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām nosaka – dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.